Maximum Temperatures
Tue, Jun 02, 2020
Attock 27.5°C
BAHAWALNAGAR 33.5°C
BAHAWALPUR A/P 35.5°C
BAHAWALPUR CITY 35.1°C
BHAKKAR 32.5°C
CHAKWAL 26.0°C
D G KHAN 35.7°C
FAISALABAD 35.0°C
GARHI DOPATTA 28.0°C
GUJRANWALA 35.8°C
GUJRAT 33.5°C
HAFIZABAD 33.0°C
ISLAMABAD A/P 30.5°C
ISLAMABAD CITY 29.0°C
JHANG 33.2°C
JHELUM 32.0°C
JOHARABAD 35.5°C
KAROR (LAYYAH) 35.5°C
KASUR 36.0°C
KHANEWAL 33.0°C
KHANPUR 36.8°C
KOT ADDU 35.2°C
KOTLI 30.0°C
LAHORE A/P 34.5°C
LAHORE CITY 35.7°C
MANDI BAHUDDIN 32.0°C
MULTAN 34.1°C
MURREE 18.3°C
MUZAFFARABAD 26.0°C
MUZAFFARABAD CITY 23.5°C
NAROWAL 36.0°C
NOOR PUR THAL 36.0°C
OKARA 35.5°C
R Y KHAN 42.0°C
RAWALAKOT 20.0°C
SAHIWAL 33.6°C
SIALKOT A/P 35.2°C
SIALKOT CITY 34.0°C
T T SINGH 33.4°C