Maximum Temperatures
Wed, Jan 22, 2020
Attock 15.2°C
BAHAWALNAGAR 20.0°C
BAHAWALPUR A/P 18.7°C
BAHAWALPUR CITY 19.1°C
BHAKKAR 20.0°C
D G KHAN 18.5°C
FAISALABAD 18.5°C
GARHI DOPATTA 11.4°C
GUJRANWALA 18.5°C
GUJRAT 18.5°C
HAFIZABAD 19.0°C
ISLAMABAD CITY 16.7°C
JHANG 19.7°C
JHELUM 18.5°C
JOHARABAD 20.4°C
KAROR (LAYYAH) 18.0°C
KASUR 20.0°C
KHANEWAL 19.5°C
KHANPUR 20.0°C
KOT ADDU 19.0°C
KOTLI 18.3°C
LAHORE A/P 19.0°C
LAHORE CITY 19.2°C
MANDI BAHUDDIN 20.0°C
MANGLA 18.0°C
MULTAN 18.6°C
MURREE 06.3°C
MUZAFFARABAD 13.4°C
MUZAFFARABAD CITY 14.5°C
NAROWAL 19.5°C
NOOR PUR THAL 19.0°C
OKARA 18.5°C
R Y KHAN 20.3°C
RAWALAKOT 09.5°C
SAHIWAL 18.4°C
SARGODHA CITY 20.5°C
SIALKOT A/P 18.7°C
SIALKOT CITY 18.5°C
T T SINGH 19.3°C